Organizace

Představenstvo


Ing. Jaroslav Holobradý - předseda holobrady@apkt.cz
Ing. Petr Bárta MBA - místopředseda barta@apkt.cz
Ing. Jan Brouček, CSc. - místopředseda broucek@apkt.cz
Jana Kotábová - tajemník kotabova@apkt.cz
Ing. Bronislav Jašek jasek@apkt.cz
Ing. Jan Bittner bittner@apkt.cz
Jiří Padalík padalik@apkt.cz

Dozorčí rada


Ing. Jindřich Liszka - předseda liszka@apkt.cz
Ing. Jaroslav Hanyk - člen  
Michal Jura - člen  

Valná hromada


Valná hromada je nejvyšším orgánem Asociace, který vykonává veškeré řídící činnosti Asociace, pokud nejsou vyhrazeny jiným orgánům. Její činnost se řídí ustanoveními §248 a násl. Občanského zákoníku o členské schůzi. Může si vyhradit i rozhodnutí ve věcech, které přísluší jinému orgánu Asociace. Členy valné hromady jsou všichni členové spolku. Každému řádnému členovi spolku náleží při hlasování jeden hlas. Usnesení valné hromady jsou přijímána nadpoloviční většinou přítomných řádných členů Asociace s výjimkou rozhodování dle bodu 2. písm. a), f), a j) části Stanov, kdy je nutná dvoutřetinová většina přítomných řádných členů.

Stanovy
Dokumenty přiložené k příspěvku


Stanovy K příspěvku je přiložen tento soubor: › Stanovy
Název dokumentu: 2018_stanovy_apkt-Kocourek final.pdf
Tento dokumenty si stáhněte zde / Velikost: 268.6 kB