Cíle a poslání APKT

Vloženo: 18. zr 2018 v 23:21


 

Kodex APKT

(schválený na VH 4.12.2014)

1. Poslání APKT

 

Asociace provozovatelů kabelových a telekomunikačních sítí v ČR, z.s. (APKT) sdružuje podnikatelské subjekty, které provozují širokopásmové přístupové sítě elektronických komunikací a poskytují služby distribuce televizních a rozhlasových programů, vysokorychlostního internetu, telefonní služby a příbuzné aplikace. Při své činnosti APKT dbá na dodržování všech zákonných ustanovení a podzákonných norem tvořících regulační rámec pro podnikání v odvětví informačních a telekomunikačních technologií (ICT) a napomáhá při jejich novelizacích s cílem podpořit rozvoj služeb a spravedlivé hospodářské soutěže.

 

Při své činnosti APKT systematicky vytváří a dále rozšiřuje soubor znalostí a zkušeností, které tvoří duševní vlastnictví asociace. Tento nehmotný majetek APKT využívá ve prospěch svých členů za podmínek specifikovaných ve Stanovách asociace. Členové APKT přispívají k tomuto procesu a chrání duševní vlastnictví před zneužíváním a znehodnocováním.

 

APKT zpřístupňuje členství pouze osobám, které se zavázaly dodržovat zákonné normy a pravidla hospodářské soutěže a dobrovolně se zřekly používání nekalých obchodních praktik. Členství v APKT je tak znamením důvěryhodnosti člena. APKT má právo ověřovat, zda nedochází k narušování dobrého jména asociace a jejich členů a přijímat opatření dle svých Stanov.

 

Každý člen se čestným prohlášením zaváže, že bude vždy vystupovat v zájmu dobrého jména Asociace a svou činností se bude snažit o prohlubování přirozené spolupráce s ostatními členy. Každý člen současně bere na vědomí, že jakákoli prokazatelná činnost poškozující jiného člena asociace nebo celé asociace může v konečném důsledku vést k návrhu představenstva APKT o udělení sankce nebo o jeho vyloučení, vč. ztráty veškerých výhod pramenících z členství v APKT. O definitivním postihu by rozhodla svým usnesením VH.

 

APKT poskytuje svým členům metodickou podporu a poradenství v problematice ICT, distribuce televizních programů a jiného elektronického obsahu a také v souvisejících legislativních a ekonomických otázkách. Na základě rozhodnutí představenstva může vybrané činnosti realizovat formou projektů. Výsledky mohou využívat všichni řádní členové, jsou však povinni je neposkytnout třetím stranám bez výslovného souhlasu představenstva APKT. Hlavními dlouhodobými cíli je

  1. Podporovat zavádění nových technologií (např. APKTnet, Quadruple Play, semináře při VH APKT atd.)
  2. Zajišťovat dostupnost obsahu (zejména TV a R) za přijatelných podmínek (např. jednání s poskytovateli programů, s ochrannými svazy, s RRTV apod.)
  3. Ovlivňovat rozvoj tržních vztahů a modernizaci regulačního rámce směrem k otevřené soutěži (jednání na MPO, MK, ČTÚ, RRTV a další)
  4. Vytvářet platformu pro vzájemnou podporu svých členů v souladu s přijatou strategií APKT a pro sdílení znalostí a zkušeností při provozování přístupových sítí a poskytování služeb
  5. Soustavně zvyšovat prestiž APKT jako pokrokové a seriózní instituce zastřešující pozitivní aktivity svých členů.

 

APKT rozvíjí konstruktivní a vzájemně výhodnou spolupráci s velkoobchodními partnery a dalšími subjekty, které se mohou stát přidruženými členy APKT.

 

Součástí činnosti APKT je spolupráce s orgány a institucemi státní správy, formulace stanovisek k orgánům Evropské komise a podle potřeby i spolupráce s dalšími profesními sdruženími v ČR i v zahraničí. O těchto aktivitách informuje své členy.

 

APKT se důsledně řídí demokratickými principy, je politicky neutrální a nevyvíjí žádnou politickou činnost.

 

2. Řádné členství v APKT

 

Řádnými členy APKT jsou podnikatelé, kteří

a)    provozují veřejné multifunkční přístupové sítě elektronických komunikací s technickou koncepcí směřující k sítím nové generace (NGA) ve smyslu státní politiky Digitální Česko II

b)    poskytují veřejné služby zahrnující distribuci TV a R programů, vysokorychlostní internet, hlasové služby a další elektronické aplikace

c)    mají veškerá oprávnění potřebná pro své obchodní aktivity, zejména registrace u ČTÚ a RRTV.

 

Podmínkou členství v APKT je dobrovolné přijetí závazků člena zahrnující tyto povinnosti:

a)    Ztotožnit se s posláním a cíli APKT vyjádřenými ve Stanovách APKT a v tomto Kodexu

b)    přispívat svými informacemi k efektivnímu zpracování agend a rozšiřování duševního vlastnictví APKT, zdržet se jednání, které by mohlo oslabit prestiž APKT a její vyjednávací sílu

c)    podnikat výhradně v souladu s platnou legislativou a etickými principy podnikání v konkurenčním prostředí na trhu a nepodílet se na nekalých konkurenčních praktikách v maloobchodních i velkoobchodních vztazích; v případě pochybností konzultovat před přijetím rozhodnutí představenstvo či jiné orgány APKT

d)    poskytovat představenstvu a dozorčí radě na vyžádání informace o své obchodní činnosti související s činností APKT a stanoviska k projednávaným otázkám, pokud netvoří předmět obchodního tajemství

e)     zachovávat mlčenlivost o všech informacích s obchodními dopady na činnosti APKT a jejích členů; tento závazek platí i 3 roky po ukončení členství v APKT

f)     hradit své příspěvky na činnost APKT ve stanovených termínech

g)    v případě porušení těchto povinností akceptovat sankce podle Stanov APKT s tím, že konečným místem pro stanovení sankce je valná hromada APKT.

 

V případě zvolení představitele člena APKT do orgánů asociace nebo po přijetí účasti v projektu APKT je člen APKT zodpovědný za to, že nominant bude vykonávat přijaté úkoly s plnou zodpovědností a odpovídajícím pracovním nasazením.

 

3. Přidružené členství v APKT

 

Přidruženými členy APKT se mohou stát subjekty, které jsou přirozenými velkoobchodními partnery řádných členů APKT a dodávají za jasně definovaných podmínek své služby v souladu s pravidly regulačního rámce. Patří sem zejména

-          dodavatelé TV a R programů

-          poskytovatelé přístupu k páteřnímu internetu

-          smluvní partneři pro služby VoIP

-          dodavatelé technologií a jejich servisu

-          hostující mobilní operátor

-          poskytovatelé aplikací na základě velkoobchodní smlouvy

-          další podnikající i nepodnikající subjekty mající vztah k činnosti APKT.

Přidružení členové při svém přijetí do APKT deklarují, že akceptují poslání a cíle APKT, podnikají v souladu s platnou legislativou a etickými principy podnikání a zachovají mlčenlivost o obchodně citlivých informacích, o kterých se v souvislosti se svým členstvím dozvědí.

 

 

3. Obecná a závěrečná ustanovení

 

Tento Kodex byl schválen valnou hromadou asociace dne 4. 12. 2014.

 

Momentálně zde není žádný dokument.